AgroMalibu24.pl to portal informacyjny, za pośrednictwem którego można kupić części i akcesoria do ciągników i maszyn rolniczych
Blog

Miliardowe wsparcie dla rolników w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego UE

Miliardowe wsparcie dla rolników w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego UE

Nowy raport sugeruje, że jeśli jeden rolnik na pięciu przejdzie na praktyki bardziej przyjazne dla klimatu, zwiększy to odporność Unii Europejskiej na wstrząsy związane z zaopatrzeniem w żywność i zniweluje najgorsze skutki zmian klimatycznych.
Wzrost w sektorze rolniczym UE odbywa się kosztem zdrowia środowiska, a degradacja gleby kosztuje prawie 100 mld euro, w dużej mierze z powodu utraty produktywności, co zagraża przyszłym plonom. Ponadto rolnictwo odpowiada za 10% emisji gazów cieplarnianych w UE i jest kluczowym elementem przyszłości opartej na zerowej emisji netto.

Nowy raport Światowego Forum Ekonomicznego, Transforming Food Systems with Farmers: A Pathway for the EU”, który został dziś opublikowany jako część działań podejmowanych przez Koalicję na rzecz Rolnictwa Carbon+ w UE, zawiera zalecenia dotyczące współpracy z rolnikami w celu wzmocnienia systemów żywnościowych w UE. Raport, napisany we współpracy z Deloitte i NTT Data, opiera się na spostrzeżeniach rolników z siedmiu krajów, które stanowią większość rolników w UE. Badanie wśród rolników zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez Koalicję UE, aby rzucić światło na główne przeszkody w rozpowszechnianiu rozwiązań rolniczych przyjaznych dla klimatu, w tym na trudne warunki ekonomiczne gospodarstw, brak świadomości, nierównomierne przyjmowanie technologii przez rolników z różnych pokoleń i o różnej wielkości gospodarstw oraz fragmentację polityki na poziomie krajowym.

Ustalenia koncentrują się na czterech obszarach, które mogą przyspieszyć przyjęcie przez rolników praktyk przyjaznych dla klimatu:

  1. Finansowanie i zarządzanie ryzykiem: Rolnicy potrzebują innowacyjnych form kapitału początkowego, gwarantowanych strumieni przychodów i pionierskich rozwiązań ubezpieczeniowych. Odzwierciedla to fakt, że czterech na pięciu ankietowanych rolników uważa zrównoważony rozwój za konieczność, ale tylko dwóch na pięciu postrzega go jako korzystny dla biznesu.
  2. Ekosystemy innowacji: Należy nadal rozwijać nowe technologie przyjazne dla klimatu i obniżać ich koszty, aby umożliwić dostęp do nich. W chwili obecnej praktyki cyfrowe są przyjmowane z opóźnieniem – wskaźnik ich przyjęcia przez rolników wynosi 31% w porównaniu z 44% w przypadku innych praktyk przyjaznych dla klimatu.
  3. Edukacja i świadomość: Rolnicy powinni otrzymać wsparcie w zrozumieniu zasadności zmian, dzięki dostępowi do platform wymiany informacji, partnerskiego uczenia się lub demonstracji w gospodarstwie. Obecnie tylko 25% rolników zadeklarowało “dobrą” lub “bardzo dobrą” wiedzę na ten temat.
  4. Środowisko polityczne sprzyjające rozwojowi: UE musi ustanowić odpowiednie polityki, które będą motorem wdrażania reform środowiskowych, a jednocześnie umożliwić państwom członkowskim dostosowanie tych polityk do warunków lokalnych. Elastyczność ta zaowocowała jak dotąd 166 różnymi ekoprogramami zidentyfikowanymi w 22 projektach planów strategicznych w 21 krajach członkowskich.

Gdyby dodatkowe 20% europejskich rolników przyjęło praktyki przyjazne dla klimatu, do 2030 roku UE mogłaby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie o około 6%; przywrócić zdrowie gleby na ponad 14% wszystkich gruntów rolnych, poprawiając w ten sposób bioróżnorodność i odporność systemów żywnościowych; oraz – w zależności od poziomu wdrożenia – zwiększyć dochody rolników o 1,9-9,3 mld euro rocznie.

“Żaden region na świecie nie zostanie uchroniony przed bezpośrednimi zagrożeniami dla naszych wzajemnie powiązanych systemów żywnościowych, klimatu i naturalnych ekosystemów, od których są one zależne” – powiedział Sean de Cleene, członek Komitetu Wykonawczego i szef Inicjatywy na rzecz Systemów Żywnościowych Światowego Forum Ekonomicznego. “Obecna wojna na Ukrainie przypomina nam, że nie możemy ignorować wrażliwości naszych systemów żywnościowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o konflikt, czy o zmiany klimatu, bezpieczeństwo naszych globalnych systemów żywnościowych jest coraz bardziej zagrożone.”

“UE uświadamia sobie znaczenie przekształcenia swoich systemów żywnościowych, uznając ich kluczową rolę w realizacji Zielonego Ładu oraz zrównoważonej i tętniącej życiem przyszłości. Współpraca z rolnikami, zwłaszcza z następnym pokoleniem rolników w Europie, będzie miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że transformacja ta będzie miała charakter integracyjny i skuteczny” – powiedziała Diana Lenzi, przewodnicząca Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). “Nie możemy zapominać, że jesteśmy na tykającym zegarze”.

Przejście na rolnictwo przyjazne dla klimatu będzie wymagało znacznych inwestycji i zmian polityki w całym łańcuchu wartości żywności, przy czym rolnicy, sprzedawcy detaliczni, inwestorzy i konsumenci będą musieli podjąć działania. W odpowiedzi na wezwanie unijnego komisarza ds. zielonego ładu do współpracy publiczno-prywatnej, w ramach platformy 100 milionów rolników Światowego Forum Ekonomicznego powstała Koalicja Rolnictwa Carbon+ w UE. Celem tego nowego wielostronnego partnerstwa jest zgromadzenie korporacji, organizacji pozarządowych i naukowców, w porozumieniu z organizacjami rolników, w celu opracowania praktycznych i skalowalnych rozwiązań dla działań przyjaznych dla klimatu i przyrody. Po opublikowaniu raportu koalicja przejdzie od pomysłu do realizacji, uruchamiając do siedmiu inicjatyw ukierunkowanych na działania, które mają udowodnić potencjał rolnictwa przyjaznego dla klimatu w Europie.

Więcej o 100 milionach rolników
100 Milionów Rolników to wielostronna platforma wspierająca prywatnych i publicznych liderów w