AgroMalibu24.pl to portal informacyjny, za pośrednictwem którego można kupić części i akcesoria do ciągników i maszyn rolniczych
Blog

Złożenie w Sejmie projektu ustawy o biogazowniach rolniczych

Złożenie w Sejmie projektu ustawy o biogazowniach rolniczych

Do Sejmu wpłynął nowy rządowy projekt mający na celu uproszczenie procesu planowania i budowy biogazowni rolniczych. Projekt obejmuje działania mające na celu usprawnienie wydawania pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy oraz przyłączenia do sieci energetycznej.

Zgodnie z proponowanymi przepisami podmiotami uprawnionymi do planowania i realizacji inwestycji związanych z biogazowniami rolniczymi będą różne grupy, w tym

  • osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwa rolne,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, ciepła, biometanu lub biogazu rolniczego,
  • spółdzielnie energetyczne,
  • grupy producenckie, a także producenci wina.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że nie zabrania on tworzenia podmiotów specjalnego przeznaczenia, w których uczestniczą uprawnione podmioty. Umożliwi to udział w finansowaniu podmiotów, które niekoniecznie są z sektora rolnego lub przetwórczego.

Zgodnie z proponowanymi przepisami biogazownie rolnicze muszą być zlokalizowane na terenie podmiotu uprawnionego, odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo biogazownia musi wykorzystywać część substratów wytwarzanych w tych gospodarstwach.

W rozporządzeniu towarzyszącym ustawie zostanie określone, które substraty nie będą uznawane za odpady, co wyeliminuje konieczność przechodzenia przez procedurę uznania danego materiału za produkt uboczny i potwierdzenia, że spełnia on warunki takiego uznania. Zgodnie z uzasadnieniem, rozporządzenie obejmie takie materiały jak obornik zwierzęcy oraz produkty uboczne powstałe w wyniku przetwarzania biomasy roślinnej, takie jak wywar, wytłoki i inne pozostałości z przetwarzania surowców rolnych.

Projektowane przepisy dotyczące biogazowni rolniczych mają na celu ustanowienie lokalnych instalacji z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi wydajności lub ilości wytwarzanego biogazu. W projekcie określono, że maksymalna moc dla takich instalacji wyniesie 3,5 MW lub 10,5 MW osiągalnej mocy cieplnej w kogeneracji lub roczna zdolność produkcyjna biogazu rolniczego nieprzekraczająca 14 mln m sześc. lub roczna zdolność produkcyjna biometanu nieprzekraczająca 8,4 mln m sześc. W uzasadnieniu wspomniano, że przyjęty limit mocy odpowiada średniemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną lub ciepło w gminie wiejskiej.

Zgodnie z projektem, jeżeli osoba fizyczna lub podmiot jest właścicielem wielu biogazowni rolniczych na terenie gminy, to łączna moc i wydajność tych instalacji nie może przekroczyć wspomnianych wcześniej limitów. Dotyczy to również instalacji będących własnością innych członków rodziny, np. rodziców, rodzeństwa.

Proponowane przepisy wprowadzą również ograniczenia w sprzedaży tych instalacji. Ma to zapewnić, że z uproszczonej ścieżki inwestycyjnej będą mogły skorzystać tylko uprawnione podmioty.